สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 20/09/2553

โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  คุณภาพชีวิสดใส  ร่วมใจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย


ประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

เรื่อง  ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ที่    เชื่อมหมู่ที่ ๗ ............................................................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) สายแหลมปาย-บ้านวังพรหม หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๗ กว้าง ๕.๐๐ เมตร  ระยะทาง  ๙๑๕  เมตร หนา  ๐.๐๓  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๔,๕๗๕  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต.กำหนด)  มีผู้มายื่นซอง  จำนวน    ราย  คือ

                   .  หจก.มรกตชุมพรก่อสร้าง                 เสนอราคา  ๑,๘๙๘,๗๐๐.- บาท

                   ๒.  หจก.ทองมั่นวิศวกรรมโยธา              เสนอราคา  ๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท

ผลปรากฏว่า  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ชนะการสอบราคา  และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา  และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  คือ  หจก.มรกตชุมพรก่อสร้าง  และให้ผู้ชนะผลการสอบราคามาทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยายภายใน    วัน  นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา  ถ้าไม่มาทำสัญญาตามกำหนดจะเรียกผู้รับจ้างรายต่อไป

ประกาศ     วันที่    กันยายน  ๒๕๕๕

 

 

                                       (นายวันชัย   แสงสุวรรณ)

                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

เรื่อง  ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๑๑ ............................................................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำดำ หมู่ที่ ๑๑ ต.หาดยาย  อ.หลังสวน จ.ชุมพร  กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๐๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  ๔๐๐  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังอัดแน่นกว้างข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  ทั้ง ๒ ข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน   ป้าย  (ตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต.กำหนด)  มีผู้มายื่นซอง  จำนวน    ราย  คือ

                   .  นายสมหวัง  เพชรโสม                    เสนอราคา  ๒๕๗,๐๐๐.- บาท

                   ๒.  หจก.สวนสมบูรณ์การเกษตร             เสนอราคา  ๒๕๘,๐๐๐.- บาท

ผลปรากฏว่า  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ชนะการสอบราคา  และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา  และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  คือ  นายสมหวัง  เพชรโสม  และให้ผู้ชนะผลการสอบราคามาทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยายภายใน    วัน  นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา  ถ้าไม่มาทำสัญญาตามกำหนดจะเรียกผู้รับจ้างรายต่อไป

ประกาศ     วันที่    กันยายน  ๒๕๕๕

 

 

                                       (นายวันชัย   แสงสุวรรณ)

                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

เรื่อง  ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๑๐ ............................................................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยกอกำ  หมู่ที่  ๑๐  ต.หาดยาย  อ.หลังสวน  จ.ชุมพร  กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๐๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  ๔๐๐  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังอัดแน่นกว้างข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  ทั้ง ๒ ข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน   ป้าย  (ตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต.กำหนด)  มีผู้มายื่นซอง  จำนวน    ราย  คือ

                   .  หจก.สวนสมบูรณ์การเกษตร             เสนอราคา  ๒๕๗,๕๐๐.- บาท

                   ๒.  นายสมหวัง  เพชรโสม                   เสนอราคา  ๒๕๘,๐๐๐.- บาท

ผลปรากฏว่า  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ชนะการสอบราคา  และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา  และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  คือ  หจก.สวนสมบูรณ์การเกษตร  และให้ผู้ชนะผลการสอบราคามาทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยายภายใน    วัน  นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา  ถ้าไม่มาทำสัญญาตามกำหนดจะเรียกผู้รับจ้างรายต่อไป

ประกาศ     วันที่    กันยายน  ๒๕๕๕

 

 

                                       (นายวันชัย   แสงสุวรรณ)

                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

เรื่อง  ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ที่ ๙ ............................................................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  ซอยข้างโรงเรียนประชาบุษยวิทย์ หมู่ที่ ๙ ต.หาดยาย อ.หลังสวน  จ.ชุมพร   ผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ (CAPE SEAL)  กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า  ๑,๖๐๐  ตารางเมตร  ฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน    จุดๆ ละ ๑ แถวๆ ละ จำนวน  ๑๐  ท่อน  ตีเส้นจราจร  ติดตั้งป้ายจราจรและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน   ป้าย  (ตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต.กำหนด)  มีผู้มายื่นซอง  จำนวน    ราย  คือ

                   .  หจก.มรกตชุมพรก่อสร้าง                 เสนอราคา  ๗๗๑,๕๗๐.- บาท

                   ๒.  หจก.ทองมั่นวิศวกรรมโยธา              เสนอราคา  ๗๗๓,๐๐๐.- บาท

ผลปรากฏว่า  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ชนะการสอบราคา  และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา  และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  คือ  หจก.มรกตชุมพรก่อสร้าง  และให้ผู้ชนะผลการสอบราคามาทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยายภายใน    วัน  นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา  ถ้าไม่มาทำสัญญาตามกำหนดจะเรียกผู้รับจ้างรายต่อไป

ประกาศ     วันที่    กันยายน  ๒๕๕๕

 

 

                                       (นายวันชัย   แสงสุวรรณ)

                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

 

 

 

 

 

 

ประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

เรื่อง  ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง   หมู่ที่  ............................................................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  ซอยข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ  หมู่ที่    ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร  ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า  ๒,๑๐๐  ตารางเมตร  โดยทำการปรับเกรดรื้อพื้นทางเดิมพร้อมเกรดบดอัดแน่นตลอดสาย  งานลงลูกรังจำนวน  ๖๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น ฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๑.๐๐  เมตร  จำนวน  ๑ จุด  จำนวน  ๑๕  ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย  (ตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต.กำหนด)  มีผู้มายื่นซอง     จำนวน    ราย  คือ

                   .  หจก.ทองมั่นวิศวกรรมโยธา               เสนอราคา  ๒๓๑,๐๐๐.- บาท

                   ๒.  หจก.สวนสมบูรณ์การเกษตร             เสนอราคา  ๒๓๐,๕๐๐.- บาท

ผลปรากฏว่า  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ชนะการสอบราคา  และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา  และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  คือ  หจก.สวนสมบูรณ์การเกษตร  และให้ผู้ชนะผลการสอบราคามาทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยายภายใน    วัน  นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา  ถ้าไม่มาทำสัญญาตามกำหนดจะเรียกผู้รับจ้างรายต่อไป

ประกาศ     วันที่    กันยายน  ๒๕๕๕

 

 

                                       (นายวันชัย   แสงสุวรรณ)

                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

 


โดย: อบต.หาดยาย
วันที่ 05/09/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศขายทอดตลาด (ดู:31)(20/02/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดู:17)(16/02/2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู:47)(21/10/2557)
ประชาสัมพันธ์การงดจ่ายกระแสไฟฟ้า (ดู:21)(20/10/2557)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การงดจ่ายกระแสไฟฟ้า (ดู:23)(14/10/2557)